TP Schemes

TP Schemes Disclaimer

TP 26 Abhava  [ Draft ] [ Form ]

TP 30 Vanakla  [ Draft ] [ Form ]

TP 30 Okha [ Draft ]

TP 33 Talangpore  [ Draft ] [ Form ]

TP 33 Talangpore-Umber [ Draft ]

TP 34 Pali-sachin  [ Draft ] [ Form ]

TP 34 Pali-Sachin-Kansad [ Draft ]

TP 35 Kumbharia-saroli  [ Draft ) [ Form ]

TP 35 Kumbharia-Saroli-Sania Hemad-Devadh [ Draft ]

TP 40 Navagam  [ Draft ] [ Form ]

TP 40 Navagam [ Draft ]

TP 41 Vav  [ Draft ] [ Form ]

TP 41 Vav [ Draft ]

TP 44 Bhanodra  [ Draft ] [ Form ]

TP 44 Bhanodara [ Draft ]

TP 45 Navagam-Vav [ Draft ]

TP 46 Gothan  [ Draft ] [ Form ]

TP 46 Gathan, Bhartana-Kosad [ Draft ]

TP 47 Bhada-Kholvad  [ Draft ) [ Form ]

TP 47 Kholwad-Bhada [ Draft ]

TP 48 Kholvad  [ Draft ] [ Form ]

TP 48 Kholvad [ Draft ]

TP 49 Kholwad-Navagam [ Draft ]

TP 50 Bhatha-Bet [ Draft ]

TP 51 KOSMADA – KHADSAD PILODRA – SIMADA [ Draft ]

TP 52 SANIAHEMAD – KOSMADA – CHHEDCHHA [ Draft ]

TP 53 VEDCHAH-CHHEDCHHA-SABARGAM-SANIAHEMAD [ Draft ]

TP 54 NIYOL-SEDHAV [ Draft ]

TP 55 DELADWA-MOHINI-NIYOL [ Draft ]

TP 56 KHARVASA-KHAMBHASALA-SANIYA KANDE [ Draft ]

TP 57 KHARVASA-EKLERA [ Preliminary ]

TP 58 VALAK [ Draft ]

TP 59 PARDI KANDE – SACHIN – KANSAD [ Draft ]

TP 60 ANTROLI – VANKANEDA – CHALTHAN – KARALA [ Draft ]