સુડા–મંજુર વિકાસ યોજના -૨૦૩૫ નકશા – જાહેરનામા ક્રમાંક : GH/V/157 of 2020/DVP-142018-5731-L Date-08/10/2020 તથા Corrigendum No. GH/V/173 of 2020/DVP-142018-5731-L Date – 09/11/2020.