વેસુ અને પાલ ખાતે ઓવરહેડ ટેન્ક

pal-tenk

વેસુ અને પાલ ખાતે ઓવરહેડ ટેન્ક