ટીપી૩૦ વાંખલા-ઓખા-વીહેલ ખાતે રોડ વિસ્તરણ

Picture11

Picture13

Picture12 Picture15 Picture14

ટીપી૩૦ વાંખલા-ઓખા-વીહેલ ખાતે રોડ વિસ્તરણ