કનકપુર-કનસાડ ખાતે ગૌરવપથ પર ઈલેક્ટ્રીક પોલ

Picture26 Picture30

કનકપુર-કનસાડ ખાતે ગૌરવપથ પર ઈલેક્ટ્રીક પોલ