આર.ટી.આઇ. એક્ટ

Detail of Public Information Officer

Sr.

Branch

Assistant Public Information officer

Public information Officer

Appellate Officer

1

2

3

4

5

1 Technical Branch/Drawing Branch/Survey Unit Mr. R. L. Patel
Assistant Town
Planner, SUDA.
Mr. D. B. Mistry
Deputy Town
Planner, SUDA
Mr. P. K. Datta
Senior Town
Planner, SUDA
2 Construction Branch Mr. A. G. Patel
Assistant Engineer, SUDA
Mr. M. G. Chotaliya
Deputy Executive Engineer, SUDA
Mr. P. L. Patel
I/C. Executive
Engineer, SUDA
3 Account Branch Mr. B. M. Patel
Deputy Accountant, SUDA
Mr. B. J. Savani
Account Officer, SUDA
Mr. P.L. Patel
I/C. Deputy
Collector, SUDA
4 Administration Branch/ Land
Acquisition Branch/ Meeting Branch/ Housing Project
Mr. S. H. Vaghela,
Clerk, SUDA
Mr. B. J. Savani
I/C. Mamlatdar (Adm.) SUDA
5 Unauthorized Construction Branch Mr. A.A.Chaudhari,
Clerk, SUDA
Mr. B.J. Savani
I/C. Mamlatdar (Unauthorized
Construction)

 

RTI Act

RTI Act (English)

RTI Act (ગુજરાતી)