સુરત શહેરી વિકાસ સત્તા મંડળ (સુડા) વિસ્તારમાં દુકાન ખરીવાની તક – સુડાની દુકાનોની હરાજી