સુરત શહેરી વિકાસ સત્તામંડળ વિકાસ યોજના-૨૦૩૫ અન્વયે સરકારશ્રીના નોટિફીકેશન તા.22/01/2019 નં GH/V/15 OF 2019/DVP-142018-5731-L,તથા CORRIGENDUM તા.07/02/2019 NO.GH/V/30 OF 2019/DVP-142018-5731-L,અને CORRIGENDUM GH/V/29 OF 2019/DVP-142018-5731-L અન્વયેના મોડીફિકેશન સહિતના નકશા.

નકશા કઇ રીતે જોઇ શકાશે ?

STEP-1 : સૌ પ્રથમ ઇન્ડેક્ષ મેપ ઓપન કરો. STEP-2 : ઇન્ડેક્ષ મેપ માંથી તમારા ગામનુ નામ શોધો. STEP-3 : તમારૂ ગામ ઇન્ડેક્ષ મેપ મુજબ કઇ શીટમાં સમાવિષ્ટ છે તે ઇન્ડેક્ષ મેપ પરથી શોધો (દા.ત:-શીટ નં A,B,C......વિગેરે). STEP-4 : શીટ નંબર પરથી સંબંધિત શીટ પર કલીક કરતાં આપને જોઇતી વિગતો મેળવી શકશો.

સુરત શહેરી વિકાસ સત્તામંડળ દ્વારા તા. 12-12-2019 ના રોજ આવાસોના ડ્રો હેઠળ થયેલ ફાળવણીની અંતિમ યાદી »

સુરત શહેરી વિકાસ સત્તામંડળ દ્વારા તા. 12-12-2019 ના રોજ આવાસોના ડ્રોની પ્રતિક્ષા યાદી »

સુડા દ્વારા નિમ્ન દર્શિત સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવે છે

૧. ટાઉન પ્લાનિંગ એક્ટ અંતર્ગત વિકાસની યોજનાઓ બનાવવી.

૨. ટાઉન પ્લાનિંગ એક્ટ પ્રમાણે નગર નિયોજન યોજના બનાવવી (ટાઉન પ્લાનિંગ).

૩. વિકાસ યોજનાઓ અને ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમો માટે શહેરી વિકાસ વિસ્તાર (સિટી ડેવલપમેન્ટ એરિયા)નો સર્વે કરવો.

૪. સ્થાનિક તંત્રને સિટી ડેવલપમેન્ટ એરિયા માટે પુરતી મદદ કરવી.

૫. સિટી ડેવલપમેન્ટ એરિયા અંતર્ગત ટાઉન પ્લાનિંગ (નગર નિયોજન) સ્કીમો બનાવવી અને એનું અમલીકરણ કરવું.

૬. જળ વિતરણ, ગટર અને બીજી પાયાની સુવિધાઓ માટે આયોજન કરવું અને એનું અમલીકરણ કરવું.

૭. જરૂરિયાત મુજબ સ્થાવર અથવા કામચલાઉ મિલ્કતોનું ખરીદ – વેચાણ, નિયમન અને બીજી સંલગ્ન કાર્યો કરવું.

૮. સુડાની જરૂરિયાત મુજબ સંલગ્ન વ્યક્તિ અને સંસ્થા સાથે મિટીંગ ગોઠવવી અને કરાર કરવો.

લેટેસ્ટ ન્યુઝ »