સુરત શહેરી વિકાસ સત્તામંડળ દ્વારા તા.૧૦-૦૧-૨૦૧૯ ના રોજ આવાસ ડ્રો માં ભાગ લેનારની યાદી

સુરત શહેરી વિકાસ સત્તામંડળ દ્વારા તા.૧૦-૦૧-૨૦૧૯ ના રોજ આવાસ ડ્રો માં ભાગ લેનારની યાદી આ સાથે સામેલ છે.

SUDA-DRAW LIG-1 – 6

SUDA DRAW LIG 2 – 3

SUDA DRAW EWS-5

SUDA-DRAW EWS – 6